Informatie over falende rechters

Laatste update: 9 februari 2020

9 februari 2019:
Gerechtshof Arnhem verwijst stichting SIN-NL naar Gerechtshof Amsterdam ivm schijn van partijdigheid door brief van president mr A.R. van der Winkel president Gerechtshof Arnhem aan Google.

8 februari 2020:
Paul van Buitenen, onderzoeker vuurwerkramp publiceert 23 namen van falende Officieren van Justitie

28 augustus 2019:
Weer juridische erkenning en overwinning voor zwarte lijst artsen en zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL: Raadsheer op zwarte lijst, wraking toegewezen

Een integere rechtsstaat beschikt over onpartijdige rechters.

Rechters in Nederland schenden hun zorgplicht en integriteit en worden nauwelijks aangepakt, zie RTLNieuws 2011 en RTLNieuws 2015.
Op 1 juni 2018 publiceerde de Volkskrant: Hoe onaantastbaar is de rechter in Nederland?
Op 9 april 2019 publiceerde Mr Bart van Riel een opiniestuk in Trouw oa over het feit dat rechters nauwelijks gecontroleerd worden.

Dit heeft SIN-NL geleid tot het opstellen van onderstaande zwarte lijst van falende rechters- sjoemelrechters- gebaseerd op feiten en documenten. Het merendeel beschermt falende artsen.
Deze lijst is slechts het topje van de ijsberg….
Let wel: rechters zijn het fundament van de rechtsstaat, rechters worden geacht om de belangen van de Nederlandse burgers te behartigen en worden ook door hen betaald.
Inmiddels zijn ook Officieren van Justitie op zwartelijst rechters geplaatst in verband met hun aantoonbaar onrechtmatig professioneel handelen ten koste van slachtoffers van medische fouten, ter bescherming van falende zorgverleners.

De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Deze website wordt gepubliceerd in het algemeen belang.

Bij het merendeel van onderstaande rechters is sprake van aantoonbare onrechtmatige vonnissen en arresten ter (financiële) bevoordeling van falende, nalatige artsen, ziekenhuizen, leden van de medische sector alsmede van relaties, oa door vrijspraak van aantoonbare misdrijven.
Aan SIN-NL waren aanvankelijk slechts enkele andere corrupte rechters bekend  zoals Mr Kalbfleisch en Mr Westenberg  Deze rechters zijn inmiddels niet meer in functie. Kalbfleisch kreeg nb 325.000 euro mee bij zijn vertrek als voorzitter van de NMa…….

De rechters op de zwarte lijst -allen Meester in de Rechten (Mr.) roepen door hun aantoonbaar onrechtmatige vonnissen en arresten de schijn van partijdigheid op, in strijd met:

SIN-NL heeft een speciale website gewijd aan Mr H. Wammes, raadsheer Gerechthof Arnhem, in verband met het oproepen van de schijn van partijdigheid, als buurman van Prof. dr R-J van der Gaag, tot 1 maart 2016 voorzitter van de artsenorganisatie KNMG.
De KNMG ondersteunt falend neuroloog Prof Jan Kuks.
Raadsheer Wammes veroordeelde onrechtmatig Mr S. R. Hankes persoonlijk tot het betalen van een dwangsom van 150.00 euro aan J. Kuks, hoewel de website drkuks.com eigendom is van de stichting SIN-NL.

Deze lijst is een onderdeel van de Zwarte Lijst Artsen. De website zwartelijstartsen.nl staat sinds 2009 online met officiële toestemming van de rechtbank Groningen. Zie de website van de stichting SIN-NL  voor meer informatie.

Uitspraak tuchtcollege waarschuwing longarts Tergooiziekenhuis dood Rogier Mooij 21jr
16/268 12
Longarts  P.M.S. Schröder is verantwoordelijk is voor de onnodige dood van Rogier Mooij.
Deze man hoort zich in te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris
De namen van deze tuchtrechters worden zsm toegevoegd aan de zwartelijstartsen.nl en zwartelijstrechters.nl

Lees een kort interview met de voorzitter van stichting SIN-NL, Mr Sophie Hankes.

Stuur gerust suggesties met feiten en documenten voor het aanvullen van deze lijst naar:
info at sin-nl.org

Verscheure, A.M.A.

Raadsheer-rechter Gerechtshof Amsterdam . Oordeelde ten onrechte dat patiënt geen recht heeft op kopie van medisch adviseur van Centramed aansprakelijkheidsverzekeraar inzake aansprakelijkheid voor medische fout, zie verder sin-nl.org.

Op 26 juli 2019 gaf het Gerechtshof Den Haag toestemming voor wraking van mw mr Verscheure op verzoek van Google USA bron sin-nl.org
Raadsheer op zwarte lijst: wraking toegewezen
28 augustus 2019
 bron:  mr-online.nl
Omdat een raadsheer van het gerechtshof Amsterdam op een ‘zwarte lijst’ stond, werd zij gewraakt, en met succes. De lijst was opgesteld door een organisatie die bijhoudt welke artsen ‘falen’ en welke rechters hen ‘de hand boven het hoofd houden’.
De partij die om wraking had verzocht was Google, gevestigd in Mountain View, Californië.
De kwestie draaide om de vraag of Google zoekresultaten moet blokkeren bij een zoekopdracht van bepaalde raadsheren in Google Search. Dat verzoek was ingediend door de president van het hof Arnhem-Leeuwarden: er zou sprake zijn van laster, smaad en belediging van raadsheren (van een ander hof) die op de zwarte lijst staan, en belediging van het openbaar gezag (een strafverzwarende omstandigheid). Tegen die beschikking ging Google in hoger beroep.
Vóór de behandeling ontdekte Google dat A.M.A. Verscheure een van de raadsheren was die de zaak zou behandelen. Zij staat vermeld op de zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL (Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid), die lijsten bijhoudt van ‘falende artsen’ en rechters die hen ‘de hand boven het hoofd houden’. Verscheure staat op die lijst omdat zijn ‘ten onrechte ‘oordeelde dat een patiënt geen recht had op een kopie van de medisch adviseur van Centramed, aansprakelijkheidsverzekeraar inzake aansprakelijkheid voor medische fout’.
Ook de rechter in eerste aanleg staat op de zwarte lijst. Zij liet zich toen ontvallen dat zij niet begreep hoe advocaten het vertegenwoordigen van deze stichting konden verenigen met hun beroepseed, terwijl de advocaat van de wederpartij aandacht had gevraagd voor het feit dat de legal counsel van Google Netherlands B.V. in het verleden advocaat van SIN-NL was geweest. Google vatte dit op als een aanwijzing van haar vooringenomenheid. Ze werd verzocht zich te verschonen, wat ze niet deed.
Voor Google was het cruciaal dat de zaak in hoger beroep met een onafhankelijke en onpartijdige blik wordt behandeld – in het algemeen maar ook met betrekking tot de stichting SlN-NL en diens voorzitter, gezondheidsrechtjuriste Sophie Hankes. Bij raadsheer Verscheure waren er twijfels en daarom moest ze wijken, vond Google.
Het hof gaat daar in mee: dat raadsheer Verscheure laat weten geen enkele moeite te hebben met haar naam op de zwarte lijst is niet van belang. Het gaat Google niet om een mogelijke subjectieve onpartijdigheid maar om de objectief gerechtvaardigde vrees voor partijdigheid. Die vrees is aanwezig, vindt het hof, zodat het wrakingsverzoek werd toegewezen.
bron: uitspraken.rechtspraak.nl ECLI:NL:GHDHA:2019:1994

 

Wammes, H.

Raadsheer-rechter Gerechtshof Arnhem.

privé adres: Albert Cuypstraat 27, Arnhem.
Buurman van voorzitter Prof. Dr  R.-J. van der Gaag, voorzitter KNMG:
zie mini docu Leugens van dr Kuks en corrupte rechters  home pagina www.sin-nl.org 6.20-7.33 min.
Verantwoordelijk voor aantoonbaar  onrechtmatige rechterlijke uitspraak ten nadele van slachtoffer medische fout, door negeren van ingediende feiten en documenten in strijd met art 6 (eerlijk proces) EVRM.
NB Prof dr R-J van der Gaag, voorzitter KNMG trad binnen enkele weken na publicatie van bovengenoemde mini-docu af per 1 maart 2016!

Wattel, H.L.

Raadsheer-rechter Gerechtshof Arnhem.

Verantwoordelijk voor aantoonbaar onrechtmatige rechterlijke uitspraak ten nadele van slachtoffer medische fout, door negeren van ingediende feiten en documenten.

Weerkamp, W. M.

Mr W.M. Weerkamp. Rechter-raadsheer Gerechtshof Arnhem, afdeling strafrecht. Schendt mensenrechten door negeren officieel ingediende argumenten en documenten, pleegt fraude in proces-verbaal zitting. Schendt bewust art 6 Europees Verdrag Rechten van de Mens, het recht op een eerlijk proces.
Beschermt falende artsen en falend ambtenaar Openbaar Ministerie. Nadere info bij info at sin-nl.org.

Welbergen, R. G. J.

Mr R. G. J.Welbergen, rechter rechtbank Gelderland, sectie strafrecht.
Veroordeelde met zijn mederechters mr. S.H. Keijzer en mr. A. Cimen, de geschorste psychiater R. F. Ravelli, zie zwartelijstartsen.nl tot 200 uur taakstraf ivm het aangaan van een seksuele relatie met een patiente.
De rechters waren van mening dat er geen sprake is van schending van de lichamelijke integriteit van het slachtoffer, maar wel van de psychische integriteit van het slachtoffer……..zie verder bericht op www.sin-nl.org

 

 

Westenberg, H.

Rechter (voormalig) rechtbank Den Haag.

Hij was coördinerend vicepresident van de Rechtbank ‘s-Gravenhage, sinds 1994.
Op 21 augustus 2009 werd bekend dat hij moest vertrekken. Aanleiding voor het vertrek van Westenberg is een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag, dat bewezen acht dat de rechter telefonisch contact heeft gezocht met advocaten in de Chipshol-zaak, een zaak die hij onder zich had. Lees verder »
Nieuws over Hans Westenberg ‘De liegende rechter’

Update 21 januari 2020

‘s-Hertogenbosch, 21 januari 2020
Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft vandaag bepaald dat advocaat Smit een schadevergoeding van in totaal ruim 1,4 miljoen euro (vermeerderd met rente) moet krijgen van oud-rechter Westenberg. Eerder oordeelde het hof al dat Westenberg en de Raad voor de rechtspraak de advocaat onterecht hebben beschuldigd en hem daardoor in zijn eer en goede naam hebben aangetast.

De Kwestie

Begin 2004 verscheen het boek ‘Topadvocatuur. In de keuken van de civiele rechtspraktijk.’ Daarin staat een interview met advocaat Smit waarin hij stelt dat rechter Westenberg uitvoerig heeft gebeld met advocaten, onder wie Smit, in een rechtszaak over een conflict over bouwgrond rondom Schiphol (de Chipshol-zaak). Westenberg ontkent dit telefooncontact en startte vanwege het interview een rechtszaak tegen Smit, de journalist en de uitgever van het boek. In 2009 heeft Westenberg – inmiddels oud-rechter – die procedure ingetrokken. Advocaat Smit spande daarop zelf een rechtszaak aan tegen Westenberg en de Raad voor de rechtspraak (lees: de Staat) omdat hij door hen in zijn goede naam en in zijn werk als advocaat zou zijn geschaad.

Rectificatie

In 2017 heeft het hof al uitspraak gedaan over deze kwestie. Volgens het hof is Smit onterecht door Westenberg beschuldigd, de oud-rechter heeft wel degelijk telefonisch contact gehad met de advocaat. Westenberg is aansprakelijk voor de schade die hij aan Smit heeft toegebracht. Verder heeft hof in deze uitspraak geoordeeld dat ook de Staat Smit onterecht heeft beschuldigd. Dat gebeurde in het antwoord van de Raad voor de rechtspraak op Kamervragen over deze kwestie. Daarin schreef de raad namelijk dat het handelen van de advocaat ‘niet door de beugel kon en schadelijk was voor het functioneren van de rechtspraak’. De Raad moest dit rectificeren en dat is ook gebeurd, nadat de Hoge Raad het oordeel van het hof bevestigde.

Schadevergoeding

In de uitspraak van 2017 heeft het hof de partijen gelegenheid gegeven om onderling een regeling te treffen over de schadevergoeding. Dat is niet gelukt. Nadat de Hoge Raad geoordeeld had, heeft Smit deze zaak opnieuw bij het hof aangebracht om de schadevergoeding vast te laten stellen. Het hof heeft nu de verschillende schadeposten van Smit beoordeeld: de proceskosten, de immateriële schade en de inkomensschade.

Proceskosten

Smit heeft een vergoeding gevorderd van al zijn gemaakte proceskosten. Ook de kosten die hij heeft gemaakt in de procedure van Westenberg tegen hem. Die procedure is ingetrokken en daarbij is een regeling getroffen, ook over de proceskosten. Het hof oordeelt daarom dat Smit de proceskosten van deze procedure niet vergoed krijgt.
Wel moet Westenberg de kosten vergoeden die Smit heeft gemaakt in de procedure die de advocaat zelf is gestart. Gelet op de hoeveelheid werk die de advocaten van Smit hebben verricht, stelt het hof deze vergoeding vast op 242.040,50 euro.

Reputatieschade

De vordering van Smit tot vergoeding van smartengeld wijst het hof af. Wel wijst het hof een vergoeding toe voor reputatieschade. Volgens het hof is het voldoende aannemelijk dat Westenberg reputatieschade aan Smit heeft toegebracht. Door Smit per saldo weg te zetten als een leugenaar heeft Westenberg hem geschaad in zijn eer en goede naam. Hierdoor is ernstig afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van Smit. Dat klemt te meer omdat Westenberg dit als rechter heeft gedaan. Het hof wijst daarom een immateriële schadevergoeding toe van 25.0000 euro.

Ook de Staat moet een schadevergoeding betalen. Het hof vindt dat Smit met de rectificaties niet voldoende is gecompenseerd voor de reputatieschade. Die schadevergoeding heeft het hof vastgesteld op 5.000 euro.

Inkomensschade

Als gevolg van de beschuldiging van Westenberg, is Smit vertrokken bij het advocatenkantoor waar hij senior partner was. Hij heeft bij het hof voldoende aannemelijk gemaakt dat hij zich hier met recht toe genoodzaakt voelde. Smit is vervolgens met een eigen advocatenkantoor verder gegaan, maar niettemin is een substantieel inkomensverlies ontstaan. Op grond van de beschikbare gegevens schat het hof in dat het gaat om een bedrag van gemiddeld 150.000 euro per jaar. Gerekend vanaf de dag dat Smit bij zijn oude kantoor vertrok tot zijn pensioendatum, gaat het om 7 jaar en 8 maanden. Het hof wijst in totaal 1,15 miljoen euro toe aan inkomensschade, vermeerderd met de wettelijke rente.

Het vertrek van Smit bij zijn oude kantoor dateert van vóór het antwoord van de Raad voor de rechtspraak op de Kamervragen. Het hof vindt daarom dat de Staat niet aansprakelijk is voor de inkomensschade van Smit.

Wiegman, P.J.

Mr P. J. Wiegman, kantonrechter Nijmegen. Wees onterecht het verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst door UMCN met disfunctionerend medisch oncoloog Sandra Anita Beltman-Radema af,  bericht 20 dec. 2019.
Maart 2020 publiceerde het UMCN een rapport waaruit disfunctioneren op communicatief, organisatorisch en medisch inhoudelijk vlak door dr Radema bleek.
NB Radema was aantoonbaar enkele periodes niet als  arts en internist in het BIG-register geregistreerd, en heeft het UMCN foutief geinformeerd.
1 juli 2020 vindt behandeling van het hoger beroep plaats bij het Gerechtshof Arnhem, zie nader berichtgeving UMCN/SIN-NL 

Wilken, A.

Dr. Mr. Annelies Wilken, lid medisch tuchtcollege Amsterdam,  gaf slechts een waarschuwing aan longarts  P.M.S. Schröder verantwoordelijk is voor de onnodige dood van Rogier Mooij, 21 jaar.
Lees SIN-NL doofpotdossier Tergooiziekenhuis en de dood van Rogier Mooij.
Uitspraak tuchtcollege 21 maart 2017 16/268 12:
waarschuwing aan longarts P. M. S. Schröder, Tergooi ziekenhuis
Mede-tuchtrechters:
drs. J.I. van der Spoel, arts beroepsgenoot
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens, arts beroepsgenoot
dr. J.P. van der Sluijs, arts beroepsgenoot
mr. A.A. M.M. Schreuder– jurist, voorzitter
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Mevrouw Wilken is anno 2018 in opleiding tot rechter bij de rechtbank Midden – Nederland.
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, Amsterdam 2011 – Present
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag Sep 2016 – Jan 2018
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof s-Hertogenbosch Apr 2017 – Jan 2018
Vrije Universiteit Amsterdam 2008-jan 2018 Universitair docent-onderzoeker
lawyer Houthoff Amsterdam 2003 – Jun 2008
University of Groningen law 1997 – 2002
Dr. Nassau College Atheneum 1991 – 1997