Informatie over falende rechters

Laatste update: 24 nov.  2020

24 nov. 2020:
Gerechtshof Amsterdam kiest voor vrijheid van meningsuiting Google en derden over falende arts en erkent publiek belang zwartelijstartsen.com

28 aug. 2019:
Gerechtshof Den Haag wijst wraking rechter Hof Amsterdam toe ivm vermelding op zwartelijstrechters.org 
ivm objectief gerechtvaardigde schijn van partijdigheid jegens SIN-NL en voorzitter Mr. Sophie Hankes

9 februari 2019:
Gerechtshof Arnhem verwijst stichting SIN-NL naar Gerechtshof Amsterdam ivm schijn van partijdigheid door brief van president mr A.R. van der Winkel president Gerechtshof Arnhem aan Google.

8 februari 2020:
Paul van Buitenen, onderzoeker vuurwerkramp publiceert 23 namen van falende Officieren van Justitie

28 augustus 2019:
Weer juridische erkenning en overwinning voor zwarte lijst artsen en zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL: Raadsheer op zwarte lijst, wraking toegewezen

Een integere rechtsstaat beschikt over onpartijdige rechters.

Rechters in Nederland schenden hun zorgplicht en integriteit en worden nauwelijks aangepakt, zie RTLNieuws 2011 en RTLNieuws 2015.
Op 1 juni 2018 publiceerde de Volkskrant: Hoe onaantastbaar is de rechter in Nederland?
Op 9 april 2019 publiceerde Mr Bart van Riel een opiniestuk in Trouw oa over het feit dat rechters nauwelijks gecontroleerd worden.

Dit heeft SIN-NL geleid tot het opstellen van onderstaande zwarte lijst van falende rechters- sjoemelrechters- gebaseerd op feiten en documenten. Het merendeel beschermt falende artsen.
Deze lijst is slechts het topje van de ijsberg….
Let wel: rechters zijn het fundament van de rechtsstaat, rechters worden geacht om de belangen van de Nederlandse burgers te behartigen en worden ook door hen betaald.
Inmiddels zijn ook Officieren van Justitie op zwartelijst rechters geplaatst in verband met hun aantoonbaar onrechtmatig professioneel handelen ten koste van slachtoffers van medische fouten, ter bescherming van falende zorgverleners.

De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Deze website wordt gepubliceerd in het algemeen belang.

Bij het merendeel van onderstaande rechters is sprake van aantoonbare onrechtmatige vonnissen en arresten ter (financiële) bevoordeling van falende, nalatige artsen, ziekenhuizen, leden van de medische sector alsmede van relaties, oa door vrijspraak van aantoonbare misdrijven.
Aan SIN-NL waren aanvankelijk slechts enkele andere corrupte rechters bekend  zoals Mr Kalbfleisch en Mr Westenberg  Deze rechters zijn inmiddels niet meer in functie. Kalbfleisch kreeg nb 325.000 euro mee bij zijn vertrek als voorzitter van de NMa…….

De rechters op de zwarte lijst -allen Meester in de Rechten (Mr.) roepen door hun aantoonbaar onrechtmatige vonnissen en arresten de schijn van partijdigheid op, in strijd met:

SIN-NL heeft een speciale website gewijd aan Mr H. Wammes, raadsheer Gerechthof Arnhem, in verband met het oproepen van de schijn van partijdigheid, als buurman van Prof. dr R-J van der Gaag, tot 1 maart 2016 voorzitter van de artsenorganisatie KNMG.
De KNMG ondersteunt falend neuroloog Prof Jan Kuks.
Raadsheer Wammes veroordeelde onrechtmatig Mr S. R. Hankes persoonlijk tot het betalen van een dwangsom van 150.00 euro aan J. Kuks, hoewel de website drkuks.com eigendom is van de stichting SIN-NL.

Deze lijst is een onderdeel van de Zwarte Lijst Artsen. De website zwartelijstartsen.nl staat sinds 2009 online met officiële toestemming van de rechtbank Groningen. Zie de website van de stichting SIN-NL  voor meer informatie.

Uitspraak tuchtcollege waarschuwing longarts Tergooiziekenhuis dood Rogier Mooij 21jr
16/268 12
Longarts  P.M.S. Schröder is verantwoordelijk is voor de onnodige dood van Rogier Mooij.
Deze man hoort zich in te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris
De namen van deze tuchtrechters worden zsm toegevoegd aan de zwartelijstartsen.nl en zwartelijstrechters.nl

Lees een kort interview met de voorzitter van stichting SIN-NL, Mr Sophie Hankes.

Stuur gerust suggesties met feiten en documenten voor het aanvullen van deze lijst naar:
info at sin-nl.org

Houbiers, E. F. M.

Mr E. F. M. Houbiers griffier sectie strafrecht rechtbank Zutphen. Schond elementaire principes van recht op fair trial art 6 EVRM, oa het recht op rechtsbijstand door een raadsman en het oproepen van getuigen. Nam deel aan wrakingszitting op dezelfde dag, wees de wraking af op onrechtmatige gronden, en droeg actief bij  onrechtmatige veroordeling  ter bescherming van aantoonbaar falend lid O.M. en in BIG-register doorgehaalde zorgverlener.

Hullu, J. de

Rechter lid Hoge Raad.

De Hoge Raad: vice-president  Mr. A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren Mr. J. de Hullu en Mr. E.S.G.N.A.I. van de Griend, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz sprak Jansen Steur definitief vrij…..

Dit betekent dat Jansen Steur vrijuit gaat voor zijn medische misdrijven jegens weerloze patiënten, zie doofpotdossier Jansen Steur

————

Van Wikipedia:

Jaap de Hullu (Zutphen, 30 maart 1958) is een Nederlands jurist gespecialiseerd in het straf(proces)recht. Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en was enige tijd student-assistent bij prof. mr. Jan Lokin. Hij is raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden en Staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State.

Loopbaan

De Hullu was ruim tien jaar, tot 2003, hoogleraar straf(proces)recht aan de Universiteit van Tilburg. Hij schreef onder meer Materieel strafrecht, een handboek over het Nederlandse materiële strafrecht. Ook annoteerde hij vele strafrechtelijke arresten.

Per 1 september 2003 werd De Hullu benoemd tot raadsheer bij de Hoge Raad. Hij was toen 45 jaar.

Externe link

Kalbfleisch. P.

Oud-rechter rechtbank Den Haag en voormalig voorzitter NMa.
Afgetreden ivm meineed, valsheid in geschrifte in zaak Chipshol, bron: www.dossierkalbfleisch.com

Wikipedia
15 april 2013 om 13:32

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Pieter Kalbfleisch (Haarlem11 januari 1947) is een Nederlandse jurist.

Kalbfleisch studeerde Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na zijn studie vestigde hij zich in 1972 als advocaat in Arnhem. In 1980 werd hij benoemd tot rechter in Haarlem. In 1986 werd hij vicepresident van de rechtbank in Den Haag. Sinds 2003 is hij werkzaam bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), eerst als directeur-generaal en vanaf 2005 als voorzitter van de raad van bestuur.

In 2011 werd hij beschuldigd van het plegen van meineed in de Chipsholzaak. Kalbfleisch heeft voor onbepaalde tijd verlof genomen als voorzitter van de raad van bestuur van de NMa om zijn handen vrij te hebben om zich tegen deze beschuldiging te verdedigen. Zijn functie bij de NMa wordt waargenomen door Henk Don.

Vervolging wegens meineed en valsheid in geschrifte

In februari 2012 werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) besloten heeft om hem samen met Hans Westenberg (destijds ook rechter in Den Haag) te vervolgens wegens meineed in de Chipsholzaak. In maart 2012 blijkt hij bij zijn vertrek bij de NMa een bedrag van 325.000 euro te hebben ontvangen, minister Verhagen spreekt hierover zijn ongenoegen uit maar de in gang gezette vervolging is geen aanleiding om dit ongedaan te maken.

Carriere

Afgestudeerd in het privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, lid van de studentenvereniging L.A.N.X..

Advocaat en procureur in Arnhem.

Advocaat en procureur in Haarlem.

Rechter in Haarlem.

Rechter in Den Haag.

Coördinerend vice-president van de rechtbank Den Haag.

Directeur-generaal van de NMa. (september 2003 – 30 juni 2005)

Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. (1 juli 2005)

Nevenfuncties

Door Kalbfleisch uitgeoefende of nog beoefende nevenfuncties:

Chipsholaffaire

Bij de getuigengehoren in verband met de Chipsholaffaire kwam ernstige verstrengeling van belangen en meineed aan de orde. Om die reden is hij per 14 april 2011 in zijn huidige functie als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit voor onbepaalde tijd met verlof gezonden. De NMa nam dit besluit genomen omdat de Rijksrecherche een onderzoek is begonnen naar verklaringen die Kalbfleisch eerder aflegde in de al jaren slepende affaire rond bouwgrond op Schiphol. Daarbij zijn beschuldigingen geuit dat de NMa-voorzitter bij een rechtszaak meineed zou hebben gepleegd. Ook zou er sprake zijn van belangenverstrengeling.

Keijzer, S. H.

Mr. S.H. Keijzer, rechter rechtbank Gelderland, sectie strafrecht.
Veroordeelde met zijn mederechters mr. A. Cimen en Mr R. G. J.Welbergen, de geschorste psychiater R. F. Ravelli, zie zwartelijstartsen.nl tot 200 uur taakstraf ivm het aangaan van een seksuele relatie met een patiente.
De rechters waren van mening dat er geen sprake is van schending van de lichamelijke integriteit van het slachtoffer, maar wel van de psychische integriteit van het slachtoffer……..zie verder bericht op www.sin-nl.org

Kempen, G. J. M. van

Mr. M. G. J. M. van Kempen, rechter raadsheer Hof Arnhem wegens schijn van partijdigheid tijdens zitting jegens klager ogv art 12 Strafvordering wegens het  aantoonbaar onrechtmatig niet vervolgen van Officier van Justitie rechtbank Midden Nederland  (naam beschikbaar via info at sin-nl.org).
Bewijs middels arrest Hof Arnhem dd 24 januari 2020. Hierbij is op grond van art 62b Wet op Rechterlijke Organisatie behandeling van het art 12 Sv beklag verwezen naar Gerechtshof Amsterdam, wegens brief van president  Gerechtshof Arnhem Mr. A. R. van der Winkel aan Google, zie bericht op www.sin-nl.org.

Kerpel-van de Poel, L.J.

Mw Raadsheer-rechter Gerechtshof Arnhem.

Verantwoordelijk voor aantoonbaar onrechtmatige rechterlijke uitspraak ten nadele van slachtoffer medische fout, door negeren van ingediende feiten en documenten.

Kleinrensink, C.

Mr C. Kleinrensink  rechter sectie strafrecht rechtbank Zutphen. Schond elementaire principes van recht op fair trial art 6 EVRM, oa recht op rechtsbijstand door een raadsman, het oproepen van getuigen, het organiseren van de wrakingszitting op dezelfde dag als de gewone zitting, resulterend in  onrechtmatige veroordeling ter bescherming van aantoonbaar falend lid O.M. en in BIG-register doorgehaalde zorgverlener.

 

 

Kleiss, R.B.

Rechter rechtbank Amsterdam.

wees ten onrechte in strijd met feiten en documenten verzoek tot verbod gebruik van borst-implantaten af.

Zie voor meer informatie: www.sin-nl.org

Kloosterhuis, J.

Rechter rechtbank Amsterdam.
Mederechters:
Mr. B.T. Beuving
Mr. R.A. Dudok-van Heel

Medeverantwoordelijk voor uitspraak rechtbank:
Hersteloperatie s PIP borst-implantaten zijn voor rekening van de zorgverzekeraars dus de verzekerden! vonnis 20 jan. 2016 en niet voor rekening van de falende artsen, ziekenhuizen en falende fabrikanten.
Zie SIN-NL doofpotdossier PIP borst-implantaten.

Knigge, G.

Advocaat-Generaal Hoge Raad.

Adviseerde op 22 maart 2016 ten onrechte tot  handhaven vrijspraak falend neuroloog Jansen Steur,
zie bericht op sin-nl.org.